kostol Rybky

Danleech-Simple-FacebookFacebook stránka obce

---------------------------------------------------------------------

O Z N A M Y

.......................................................................................................


Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 03.07.2019 od 12:00 hod. do odvolania info

..............................................................................

                     Pán Opatovský Miroslav oznamuje občanom, ktorí majú záujem o vývoz žumpy, môžu tak urobiť na tel. čísle 0948/677 801. Na jeden vývoz 8,6m za 30€ bez dane.                                      

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Upozorňujeme občanov, že im už nebudú vrátené žlté vrecia na plasty. Jednorázové vrecia si každá domácnosť podľa potreby vyzdvihne na obecnom úrade v úradných hodinách.

..............................................................................

<Separovaný zber>

Leták separ zber plasty II-page-001

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Rybky upozorňuje občanov, že podľaDodatku č1. k VZN č.2/2014o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obceRybky, sú občania povinní odovzdávať použité jedlé oleje a tuky na určené miesto, v plastových uzatvorených nádobách.

Zberná nádoba je umiestnená pri Obecnom úrade.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Rybky ako správca daní a poplatkov podľa § 58 zákona SNR 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov vydáva túto:Výzvu na zaplatenie nedoplatku  miestnych poplatkov za komunálne odpady a dane z nehnuteľnosti za rok 2018 a predošlé obdobia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a VZN č. 9/2012 - Cintorínsky poriadokvyzývame občanov, ktorí nemajú uzatvorenú Zmluvu o nájme hrobového miesta so správcom cintorína - Obcou Rybky, aby tak učinili čo najskor

cintorn 800x449

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojazdná predajňaMäsovýroba Kopčany bude v našej obci pravideľne predávať čerstvé bravčové a hovädzie mäso a rôzne druhy mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční vždy v piatok od 10h pred predajňou potravín.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badminton

V prípade záujmu je badminton prístupný počas úradných hodín

Obecný úrad Rybky, t.č.: 034 6511288

 

......................................................................................................................................................................................