kostol Rybky

Danleech-Simple-FacebookFacebook stránka obce

---------------------------------------------------------------------

O Z N A M Y

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Rybky upozorňuje občanov, že podľa Dodatku č1. k VZN č.2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rybky, sú občania povinní odovzdávať použité jedlé oleje a tuky na určené miesto, v plastových uzatvorených nádobách.

Zberná nádoba je umiestnená pri Obecnom úrade.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Rybky ako správca daní a poplatkov podľa § 58 zákona SNR 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov vydáva túto: Výzvu na zaplatenie nedoplatku miestnych poplatkov za komunálne odpady a dane z nehnuteľnosti za rok 2018 a predošlé obdobia

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Na základe zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a VZN č. 9/2012 - Cintorínsky poriadok vyzývame občanov, ktorí nemajú uzatvorenú Zmluvu o nájme hrobového miesta so správcom cintorína - Obcou Rybky, aby tak učinili čo najskor

cintorn 800x449 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pojazdná predajňa Mäsovýroba Kopčany bude v našej obci pravideľne predávať čerstvé bravčové a hovädzie mäso a rôzne druhy mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční vždy v piatok od 10h pred predajňou potravín.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badminton

 V prípade záujmu je badminton  prístupný  počas úradných hodín

 Obecný úrad Rybky, t.č.: 034 6511288

 

......................................................................................................................................................................................