Danleech-Simple-FacebookFacebook stránka obce

 

 

kostol Rybky

O Z N A M Y

 

 

Pojazdná predajňa Mäsovýroba Kopčany bude v našej obci pravideľne predávať čerstvé bravčové a hovädzie mäso a rôzne druhy mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční vždy v piatok od 10h pred predajňou potravín.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obec Rybky ako správca daní a poplatkov podľa § 58 zákona SNR 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov vydáva túto: Výzvu na zaplatenie nedoplatku miestnych poplatkov za komunálne odpady a dane z nehnuteľnosti za rok 2017 a predošlé obdobia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Na základe zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a VZN č. 9/2012 - Cintorínsky poriadok vyzývame občanov, ktorí nemajú uzatvorenú Zmluvu o nájme hrobového miesta so správcom cintorína - Obcou Rybky, aby tak učinili čo najskor

 

 cintorn 800x449

 

 

......................................................................................................................................................................................

 

Bedminton v KD Rybky -  5.sezóna  od 03.11.2016

 Otváracie hodiny Kultúrny dom Rybky– bedminton:

  Pondelok:17:00   22:00

  Utorok:    17:00 - 22:00

  Streda:     17:00 - 22:00

   Štvrtok:    17:00 - 22:00

  Piatok:     17:00 - 22:00

  Sobota:    15:00 - 22:00

   Nedeľa:   15:00 - 22:00

 Informácie a objednávky na t.č.: 0948 686 204

 V prípade záujmu je bedminton  prístupný aj počas úradných hodín

 Obecný úrad Rybky, t.č.: 034 6511288