kostol Rybky 

Danleech-Simple-FacebookFacebook stránka obce

 

Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konané dňa 04.11.2017 v obci Rybky

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 355

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 104

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 102

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 102

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 98

Účasť 28,7 %

Voľba predsedu :

1. József Berényi    2

2.Jaroslav Cehlárik   4

3.Tibor Mikuš   44

4 Márius Novák    1

5. Konrád Rigó   2

6.Jozef Viskupič    45

Voľba do zastupiteľstva  Trnavského  samosprávneho kraja:

1. Michal Andacký   2

2. Jaroslav Barcaj    9

3. Martin Čulen   12

4.Martin Džačovský   15

5. Peter Gerhart    21

6. Anna Hrabošová   10

7. Jozef Hrubý    0

8. Ján Hurban   10

9. Kristína Chudá   1

10. Ľuboš Jediný    1

11. Pavol Kalman  29

12. Vladimír Kocourek   8

13. Radoslav Kováč   1

14. Ján Kovár   10

15. Henrich Kovarovič   0

16. Filip Lackovič   11

17. Martin Lidaj   16

18. Antónia Mikulíková   20

19. Jakub Nedoba    19

20. Ľubomír Parízek   12

21. Jaroslav Petrla   12

22. Miroslava Poláková   35

23. Radovan Prstek     9

24. Roman Ravas      52

25. Vladimír Sládek    3

26.  Roman Sova    47

27. Marek Tršo   14

 

 

---------------------------------------------------------------------

O Z N A M Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Rybky upozorňuje občanov, že podľa Dodatku č1. k VZN č.2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rybky, sú občania povinní odovzdávať použité jedlé oleje a tuky na určené miesto, v plastových uzatvorených nádobách.

Zberná nádoba je umiestnená pri Obecnom úrade.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Rybky ako správca daní a poplatkov podľa § 58 zákona SNR 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov vydáva túto: Výzvu na zaplatenie nedoplatku miestnych poplatkov za komunálne odpady a dane z nehnuteľnosti za rok 2017 a predošlé obdobia

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Na základe zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a VZN č. 9/2012 - Cintorínsky poriadok vyzývame občanov, ktorí nemajú uzatvorenú Zmluvu o nájme hrobového miesta so správcom cintorína - Obcou Rybky, aby tak učinili čo najskor

cintorn 800x449 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pojazdná predajňa Mäsovýroba Kopčany bude v našej obci pravideľne predávať čerstvé bravčové a hovädzie mäso a rôzne druhy mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční vždy v piatok od 10h pred predajňou potravín.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Badminton v KD Rybky -  6.sezóna  od 06.11.2016 do 30.04.2017

 Otváracie hodiny Kultúrny dom Rybky– badminton:

  Pondelok:17:00   22:00

  Utorok:    17:00 - 22:00

  Streda:     17:00 - 22:00

   Štvrtok:    17:00 - 22:00

  Piatok:     17:00 - 22:00

  Sobota:    15:00 - 22:00

   Nedeľa:   15:00 - 22:00

 Informácie a objednávky na t.č.: 0948 686 204

 V prípade záujmu je badminton  prístupný aj počas úradných hodín

 Obecný úrad Rybky, t.č.: 034 6511288

  

......................................................................................................................................................................................