V Ý Z V A

N A     P R E D K L A D A N I E    P O N Ú K

( zadávania podprahových zákaziek  podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre verejného obstarávateľa )

 

Bytový dom Rybky – 6 bytových jednotiek, komunikácie, žumpa a prípojky sietí

 

Výzva zverejnená na internetovej stránke verejného obstarávateľa od 28.01.2011.

 

Druh zákazky: Podprahová 

Predmet zákazky: Práce

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

 

Úradný názov: Obec Rybky

IČO: 00 309 583

Poštová adresa: 906 04 Rybky 110

Mesto/obec: Rybky

PSČ: 906 04

Kontaktné miesto:  Obecný úrad Rybky

Kontaktná osoba: Henrich Ravas starosta obce Rybky

 

Telefón: 034/6511288           

E-mail:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

Fax: 034/6511288

Internetová adresa verejného obstarávateľa (URL): www.obecrybky.sk

 

II. Opis

 

II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Bytový dom Rybky – 6 bytových jednotiek, komunikácie, žumpa a prípojky sietí

II.2. Druh zákazky a miesto uskutočnenia prác: Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk

Práce

 

Hlavné miesto uskutočnenia prác:

Obec Rybky

 

NUTS kód  SK 021

II.3. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je novostavba bytového domu typ BD Štandard 06 vrátane komunikácií, žumpy a prípojok inžinierskych sietí.

Pôdorysné rozmery bytového domu: 16,125 x 12,350 m

Zastavaná plocha: 199,14 m2

Obostavaný priestor: 1893,0 m3

Výška hrebeňa strechy:  +11,030 m

 

Predpokladaná cena prác :  235 513,00  EUR bez DPH.

II.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

 

Hlavný slovník

Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný)

Hlavný predmet 

45211340-4

 

Doplňujúce

predmety

45223300-9

45231300-8

45231221-0

45315300-1

45223800-4

 

 

II.5. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.                                           

II.6. Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie

II.7. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v jazyku slovenskom alebo českom .

II.8. Mena: EUR

 

III. Administratívne informácie

 

III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov

Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať  na základe písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov najneskôr: do 31.01.2011, do 16:00 hod. na adrese: DIPA, s.r.o.,  Štefánikova 699, 905 01 Senica, prípadne e-mailom na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov: zaslanie poštovou zásielkou na CD nosiči, alebo e- mailom  na základe písomnej žiadosti záujemcu. Záujemca v žiadosti uvedie požadovaný spôsob prevzatia súťažných podkladov.

Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje sa.

III.2. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: najneskôr do 10. februára 2011 

Čas: najneskôr do 15:30 hod.

Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obecný úrad Rybky, 906 04 Rybky 110

III.3. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

Dátum: do 31/03/2011

III.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 10. februára 2011 

Čas: o 16:00 hod.

Miesto: Obecný úrad Rybky, 906 04 Rybky 110

 

IV. Podmienky účasti

 

IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu   alebo doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní  , alebo čestné vyhlásenie o oprávnení podnikať podľa predpisov v krajine svojho sídla , ak záujemca/uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina sídla nevydáva doklad, resp. rovnocenný doklad.

IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie 

- prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka ( stavebné práce ) za posledné 3 hospodárske roky ( 2007 – 2009 ), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

- doklad v zmysle § 28 ods.1 písm g) - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác.

IV.4 Ostatné doklady :

- uchádzač predloží spracovaný položkový rozpočet podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača, ktorý je v súlade s výkazom výmer . Položkový rozpočet uchádzač predloží v tlačovej forme a na CD – nosiči,

- návrh zmluvy o dielo v 1 vyhotovení podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti:

- úplnosť dokladov v zmysle bodu IV.

 

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH

 

VI.  Podmienky týkajúce sa zmluvy

 

VI.1. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

VI.2 Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia prác:  12 mesiacov

VI.3. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných finančných prostriedkov, prostriedkov ŠFRB SR a dotácie ministerstva. Pričom termín účinnosti zmluvy, zahájenie  prác bude úzko súvisieť so zabezpečením finančných prostriedkov.  Nakoľko sa jedná o dotačné a úverové prostriedky suma je nemenná, do úvahy sa neberie ani inflačný vývoj. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených prác 1x mesačne. Konečná faktúra ( po odčítaní predchádzajúcich čiastok ) do výšky 90% zmluvnej ceny bude uhradená pri preberaní stavby. Zvyšná suma bude uhradená po odstránení prípadných chýb a nedostatkov zistených pri odovzdávaní, resp. preberaní stavby. Ukončením sa rozumie odovzdanie stavby odberateľom s odstránenými chybami a nedostatkami z preberacieho konania. Splatnosť oprávnenej faktúry je do  60 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

 

VII. Doplňujúce informácie 

 

Ďalšie informácie: počet uchádzačov  je neobmedzený. 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

Ø        nebude predložená ani jedna ponuka,

Ø        ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

Ø        ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

Ø       ak sa zmenili okolnosti , za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno a podpis zodpovednej osoby:                                                              

Ondrej Danada, reg. číslo: G2193-655-2010                                                  Ondrej Danada , v. r.

 

 

 

 

 

 

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :                                       

                                                                                                                     Henrich Ravas  – starosta obce ,v. r.