HLASOVACÍ   LÍSTOK

 

pre voľby starostu obce

Rybky

10. novembra 2018

 Kandidáti:

 

1. Helena Bellayová, 44 r., administratívna pracovníčka, nezávislá     

    kandidátka

 

2. Ján Michalica, 65 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

 

3. Henrich Ravas, 44 r., živnostník, nezávislý kandidát

 

4. Rastislav Španka, Ing., 34 r., učiteľ, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita       

 

   HLASOVACÍ   LÍSTOK

 

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Rybkách

10. novembra 2018

  

Volebný obvod číslo 1

Vo volebnom obvode sa volí  5  poslancov.

 

Kandidáti:

 

  1. Stanislav Bellay, 45 r., živnostník, nezávislý kandidát

  2. Adela Cigáňová, 44 r., vedúca školskej jedálne, nezávislá kandidátka

  3. Jozef Ferenčík, 36 r., nezamestnaný, Doma dobre

  4. Anna Harnošová, 48 r., zamestnankyňa pošty, Kresťanskodemokratické hnutie

  5. Gabriela Harnošová, 48 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie

  6. Jozef Kalamen, 42 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie

  7. Cyril Mach, 44 r., technik údržby, nezávislý kandidát

  8. Ján Michalica, 65 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

  9. Ľubomír Smetana, 57 r., prevádzkový zámočník, nezávislý kandidát

10. Andrej Španka, 40 r., vodič, nezávislý kandidát

11. Rastislav Španka, Ing., 34 r., učiteľ, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita

12. Rastislav Štefančík, 39 r., konateľ, Slovenská národná strana

Komunálne voľby 2018


 

Podanie kandidátnej listiny k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 v zmysle § 171a § 176  zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce Rybky sa doručujú zapisovateľke miestnej volebnej komisie najneskoršie 60 dní pred konaním volieb to je do 11.09.2018 do 24:00 hodiny na obecný úrad Rybky.

 

Politické strany odovzdajú prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti osobne na Obecný úrad počas úradných hodín.

 

- zapisovateľka: Andrea Kuchtová

 

- telefón: mobil 0908428767

                pevná linka č. 034/651 1288, 034/651 1084

 

- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

- v čase úradných hodín:

 

Pondelok                    7:30 – 15:30 hod.        

 

Utorok                        7:30 – 15:30 hod.        

 

Streda                        7:30 – 17:00 hod.        

 

Štvrtok                        nestránkový deň         

 

Piatok                        7:30 – 12:00 hod.        


Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie sa doručujú na emailovú adresu ou@obecrybky.sk  alebo osobne na adresu Obec Rybky, Rybky 110, 906 04. 


Organizačno-technickú prípravu volieb zabezpečuje staroste obce Henrich Ravas.

 

 

VYMENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

  Starosta obce Rybky v zmysle § 169 ods.6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako zapisovateľku  miestnej volebnej komisie

 

V Y M E N Ú V M

Andreu Kuchtovú.

 

 Kontakt Telefón: 0908428767

 

 Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Adresa: Rybky č.16, 90604 Rybky

menovací dekrét - zapisovateľka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obcí

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.minv.sk/?oso18_vzory1

<p

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNÁMENIE

 

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

10. novembra 2018

 

Obecné1) v

Rybkách

 

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

uznesenímč.

3/2018

zo dňa

10.08.2018

určilo, že Obecné 1)

zastupiteľstvo v

Rybkách

bude mať celko

5

poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode

utvorenom pre celú obec - mesto - mestskú časť.1)

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Rybky pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

dňa 10. novembra 2018.

 

Obec Rybky podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má

 

obec Rybky 425 obyvateľov.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Informácie pre voliča

 

I

 

Dátum a čas konania volieb

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

 

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

 

II

 

Právo voliť

 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

 

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

III

 

Právo byť volený

 

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

 

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

 

Prekážkou práva byť volený je

 

- výkon trestu odňatia slobody,

 

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

IV

 

Spôsob hlasovania

 

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

 

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu opobyte pre cudzinca.

 

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

 

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

 

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.(Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

 

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

 

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

 

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

 

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

 

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

 

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

 

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.


pdf

Zápisnica z 1. zasadnutia MVK - voľby 2014

 

Výsledky komunálnych volieb

 

konané 15.11.2014 v obci Rybky

 

 

 

Počet zapísaných voličov 361

 

Počet voličov, ktorý sa zúčastnili hlasovania260

 

Účasť v %72,02

 

Poradie výsledov volieb na starostu počet hlasov

 

 

 

1. Henrich Ravas ( nezávislý kandidát 189   72,7%

 

2. Michal Kalamenovič ( KDH) 64 24,6%

 

Za starostu obce Rybky bol zvolený pán Henrich Ravas nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 189.

 

 

 

Poradie výsledkov volieb na poslancov obecného zastupiteľstva

 

1. Ľubomír Smetana (nezávislý kandidát)178

 

2. Andrej Španka (nezávislý kandidát)151

 

3. Cyril Mach (nezávislý kandidát)149

 

4. Adela Cigáňová (nezávislá kandidátka)134

 

5. Dušan Mrázek (nezávislý kandidát132

 

 

 

6. Anna Harnošová (KDH)101

 

7. Alexander Einetter (KDH)81

 

8. Miroslav Morávek (KDH)77

 

9. Helena Machová (KDH)74

10. Rastislav Michalica (KDH)63

 

Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľbu poslanca do obecného zastupiteľstva 2.

 

Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce 7.