Zverejn.ené zaradenie zmluvy
Názov zmluvy
Cena Zmluvná strana
30.11.2018 zmluva Zmluva o audítorských službách audítorské služby
 17.10.2018 zmluva

Zmluva o dielo - det.ihrisko na FC
M.Cup Production sro.
15.04.2019 zmluva Zmluva o vypracovaní dokum.k ochrane  osobných údajov m.consulting sro.
 15.04.2019  Zmluva Zmluva o poskyt.služieb zodpovednej osoby
 m.consulting sro.
1.10.2018 zmluva zmluva Ing.Kalamen Ing. Igor Kalamen
23.09.2018 Kúpna zmluva KZ Bystrických - Obec Milan a Anna Bystrických
26.09.2018 Zámenná zmluva ZZ Breckovych - Obec Viera Brečková
28.8.2018 Zámenná zmluva  Zámenná zmluva H. Ravas - Obec Rybky Henrich Ravas
29.06.2018 zmluva kúpna zmluva poz. chodníky
29.06.2018 zmluva kúpna zmluva pozemky chodníky
29.06.2018 zmluva zmluva o poverení spracúvaní osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o.
26.06.2018 zmluva Licenčná zmluva s TOPSET TOPSET Solutions s.r.o.
21.05.2018 dodatok Dodatok č.1 k zmluve o dielo rek chodníky Palkovič-SK s.r.o. 
20.06.2018 dohoda Dohoda o vyplňovacom práve o blankozmenke VUB a.s.
20.06.2018 zmluva Zmluva o termínvanom úvere č. 558 2018 UZ VUB a.s. 
14.5.2018 zmluva KZ TTSK a Obec Trnavský samospr.kraj
24.5.2018 zmluva KZ Obec a TTSK Trnavský samospr.kraj
25.4.2018 zmluva zmluva s DPO Dobrovoľná pož.ochrana SR 
23.04.2018 zmluva zmluva PPA PPA
03.04.2018 zmluva zmluva s PPA PPA
14.12.2017 zmluva KZ Babic Babic
13.12.2017 zmluva Zmluva Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
13.12.2017 zmluva Zmluva Telekom Slovak Telekom, a.s.
29.11.2017 zmluva Kupna zmluva Stanislav Moravek
13.6.2017 zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2.5.2017 zmluva  Zmluva na vykonávanie zberu komunálnych odpadov TECHNICKé SLUŽBY SENICA, a.s.
18.4.2017 dohoda Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
5.4.2017 zmluva zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o.
5.4.2017 dodatok odatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
5.4.2017 dodatok Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
30.3.2017 zmluva  Zmluva o poskytovaní služieb Alatere, s.r.o.
3.1.2017 zmluva  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rybky FC Družstevník Rybky
 3.1.2017 zmluva  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rybky  DHZ Rybky
2.1.2017 zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rybky OZ SZMaŽ
05.04.2016 dodatok Dodatok k zmluve TELEKOM Slovak Telekom, a.s.
05.04.2016 dodatok  Dodatok Telekom Slovak Telekom, a.s.
05.04.2016 zmluva Licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o.
25.01.2016 zmluva ZoPPS_Obec Rybky Prosmn a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
25.01.2016 zmluva Kúpna zmluva Obec - Prstek Ferdinand Prstek
28.12.2016 zmluva Zmluva TOPSET TOPSET Solutions s.r.o.
28.12.2016 Dodatok dodatok TS Senica TECHNICKé SLUŽBY SENICA, a.s.
22.12.2016 Dodatok Dodatok k zámenej zmluve Agro-West s.r.o.
27.10.2016 Zámenná zmluva Zámenná zmluva Agro-West s.r.o.
20.10.2016 Dodatok Dodatok č. 2 k zámennej zmluve Agro-West s.r.o.
Zmluva o dielo ZoD_Socialne zariadenie na futbalovom ihrisku PALKOVIČ - SK,s.r.o.
Zmluva o dielo ZoD_Rekonstrukcia chodnikov v obci Rybky PALKOVIČ - SK,s.r.o.
Zmluva o dielo ZoD_Modernizacia cintorina PALKOVIČ - SK,s.r.o.
26.08.2016 Kúpna zmluva Pavelkovích Pavelkovích 
Dodatok Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Agro-WEST s.r.o.
14.06.2016 Zmluva Zmluva COOP 3890€  COOP Jednota Senica, spotrebné drustvo
03.05.2016 Zmluva Zmluva ZSE0721201505Envi Pak Envi Pak
Zmluva ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavby ,,REKONSTRU KCIA PRIEKOPY" 35 435,18€ Štefan Rehuš
Zmluva Zmluva DCOM DCOM
zmluva o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby zmluva o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448-2008 Z.z. o soc. službách Slovenský Červený kríž
zmluva o dielo zmluva o dielo 50 000,16 M.Cup s.r.o
zmluva zmluva na poskytnutie dotácie na podporu a rozvoj športu multifunkčné ihriská 40 000  Úrad vlády SR
poistná zmluva UNIQA poistka majetok 2 UNIQA
poistná zmluva UNIQA poistka majetok UNIQA
poistná zmluva UNIQA majetok a efekt UNIQA
poistná zmluva UNIQA majetok & efekt UNIQA
čestné prehlásenie čestne prehlasenie technicke služby senica a.s. dodatok č.13 k zmluve č.3-v-ko-2000
Dodatok technicke služby senica a.s. dodatok č.13 k zmluve č.3-v-ko-2000 TECHNICKé SLUŽBY SENICA, a.s.
Nájomná zmluva nájomná zmluva č3-3-2015 1€/mesiac  Monika Kralčáková
Nájomná zmluva nájomná zmluva č1-2015 1€/rok SZMaŽ

 

Nájomná zmluva Nájomná zmluva č. 6-2015

1€ / mesiac

Jana Bosá - YANESA

 

Nájomná zmluva nájomná zmluva č.2-2015

10€/rok

Cigáň, Cigáňová

 

Mandátna zmluva Mandátna zmluva

990€ + DPH

E - aukcie, s.r.o.

 

kúpna zmluva kúpne zmluvy - kúpa obrazov

260

Hromková, Vandelia, Krištofová, Salay

 

Dohoda Dohoda o poskytovaní údajov pre soc. poisť

 

Sociálna poisťovňa

3.12.2015

44/009/15 zmluva o termínovanom úvere č. 44/009/15, dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.44/009/15

25 000

Prima Banka

28.10.2015

kúpna zmluva Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

181,5 

Marian Jelínek
28.10.2015 kúpna zmluva Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti. 627 Marián Jelínek
27.04.2015 Kúpna zmluva Kúpna zmluva 1000 PaedDr. Milan Mikulík
ROK 2014
21.10.2014 Kúpna zmluva Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv 200,00 Anna Petráková
11.08.2014 2029536687 2029536687 Biznis linka 200 19,99 Slovak Telekom, a.s.
11.08.2014 2030489095 2030489095 Magio internet L., Biznis linka 200 29,99 Slovak Telekom, a.s.
17.06.2014 Dodatok Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
06.06.2014 E.Výhoda/2014 E.Výhoda/2014 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elek. ZSE Energia, a.s.
28.05.2014 tz2014-05-02bt1 tz2014-05-02bt1 tz2014-05-02bt1 Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk 20,93 TOPSET Solutions s.r.o.
04.04.2014 Dodatok č.3 Dodatok č.3 Dodatok k Zmluve č. A/2047/02/2008 779,40 TOPSET Solutions s.r.o.
04.04.2014 Zmluva Zmluva O zabezpečení bezplatnej odbornej praxe Obchodná akadémia Senica
04.04.2014 Zmluva Zmluva o zverejnení firmy 106,80 MEDIATEL spol.s.r.o.
26.02.2014 Kúpno-pred. zml. Kúpno- predajná zmluva- použitá zámková dl. 1,00 A.S.MOZAIKA INVEST s.r.o.
03.01.2014 Príloha č. 12 Príloha č. 12 Interval zberu a vývozu odpadu TS Senica, a.s.
03.01.2014 Dodatok č. 12 Dodatok č. 12 O Zbere, preprave, ... komunálneho odpadu TS Senica, a.s.
ROK 2013
08.11.2013 Dodatok Dodatok k dohode č. 31/§50j/NS/2013/NP ÚPSVaR Senica
03.07.2013 Dohoda Dohoda č. 31/§50j/NS/2013/NP ÚPSVaR Senica
03.07.2013 Zmluva O spolupráci pri zbere použitého šatstva Richard Jankuš
03.07.2013 1215790 Zmluva... práva umelcov a výrobcov 33,50,- SLOVGRAM
03.07.2013 6574874150 Poistenie zodpovednosti- Avia DHZ SE765CC 130,05,- KOOPERATIVA poisť., a.s.
10.04.2013 Dohoda Dohoda č.6/XX/2013/§54 ÚPSVaR Senica
10.04.2013  657351293 Poistenie zodpovednosti... AVIA, DHZ Rybky Kooperativa poisťovňa, a.s.
08.02.2013 Záložná zmluva Záložná zmluva č. 0228-PRB/2011/Z Ministerstvo dopravy, výstavby a region.rozvoja SR
08.02.2013 Záložná zmluva  Záložná zmluva č. 205/523/2011 Štátny fond rozvoja bývania
08.02.2013 Dodatok č. 4 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o.
08.02.2013 Poistna zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu... AVIA

 130,05,- €

Kooperativa poisťovňa,a.s.

ROK 2012:

17.12.2012 44/011/12 Zmluva o termínovanom úvere  7500,-€ Prima banka Slovensko, a.s.
12.12.2012 Príloha č. 11 k dodatku č.1 zmluvy č. 1003/SZ/2002 technické služby Senica, a.s.
12.12.2012 Dodatok č.11 K zmluve  č.3/V-KO/2000 o komunálnom odp. Technické služby Senica, a.s.
12.12.2012 Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telefonica Slovakia, s.r.o.
12.12.2012 4419000137 Poistenie majetku- BD

 149,18,- €

Komunálna poisťovňa, a.s.
12.12.2012 Darovacia zml. KRHZ-BA-OEL-744-1/2012 KRHaZZ v Bratislave
30.11.2012 Zmluva Zmluva o dielo 1-11/2012, zastávky s prísluš.

 4 678,- €

Marek Hric
25.11.2012 Dodatok 2/2012 k Zmluve č. 2203/2011 o poskytnutí dotácie Úrad vlády SR
25.11.2012  Zmluva 7/2012 Nájomná zmluva

 20,-€

Mária Krakovská
25.11.2012 Zmluva 8/202 Zmluva o dielo

 5 322,- €

JOFE, s.r.o.
29.10.2012 Zmluva Zmluva o sprostredkovateľskej činnosti Bc.Dáša Vlková- REALITY MAX
26.10.2012 Zmluva Zmluva o dielo č. 24/BMTO/2012 BMTO GROUP a.s.
06.08.2012 Zmluva 2012 Zmluva o spolupráci Slovenská katolícka charita
26.07.2012 Dodatok Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu- OU SPP, a.s.
26.07.2012 Dodatok Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu- KD SPP, a.s.
19.07.2012 dohoda Zabezpečenie odborných služieb 114,50,- € Region. úrad verejn. zdravot.
27.06.2012 byt 1 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s.
27.06.2012 byt 2 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s.
27.06.2012 byt 3 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s.
27.06.2012 byt 4 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s.
27.06.2012 byt 5 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s.
27.06.2012 byt 6 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s.
27.06.2012 9406096705 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.
14.06.2012 121233033 Zmluva o pripojení odberného miesta ZSE Distribúcia, a.s.
01.06.2012 Dodatok 1/2012 k Zmluve č.2203/2011 o poskytnutí dotácie Úrad vlády SR

06.05.2012

 Zmluva

Kúpna zmluva

 2 000 €

Ravasová Mária

10.02.2012 Dodatok Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb slovak Telekom, a.s.
13.01.2012 CEZ:UVSR- 2203/2011 Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR: vybudovanie zastávky pred KD ... 10 000,- € Úrad vlády Slovenskej republiky

ROK 2011:

21.03.2011 Zmluva o dielo Nájomný bytový dom Rybky 288787 € ESC Invest s.r.o, Dolný Kubín
21.03.2011 Mandátna zmluva Nájomný bytový dom Rybky 1575 € Ondrej Danada- inžinierska a projektová agencia, Senica
01.04.2011 441-3034263 Poistná zmluva 300 € Kooperativa poisťovňa a.s.
07.04.2011 Zmluva o pôžičke Zmluva o pôžičke 20 000 € Agrostav a.s., Senica
06.05.2011 Dodatok zmluvy  Dodatok zmluvy - Komunál eurofondy úver Dexia banka Slovensko a.s.
13.05.2011  Darovacia zmluva Darovacia zmluva 431,06 € Henrich Ravas, Rybky
13.05.2011 Darovacia zmluva  Darovacia zmluva  431,06 € Henrich Ravas, Rybky
13.05.2011 Darovacia zmluva  Darovacia zmluva  614,44 € Henrich Ravas, Rybky
26.05.2011 44/004/11 Mandátna zmluva Dexia banka Slovensko a.s.
06.06.2011 Zmluva o vyhotovení diela
 Vyhotovenie Územného plánu obce Rybky  8630,- € DMTeam s.r.o. Bratislava
15.06.2011 Sociál.posudková činnosť Sociálna posudková činnosť podľa par.48 z.č. 48/2008 z.z  Mesto Senica
06.07.2011 Darovacia zmluva  Darovacia zmluva 445,09 € Henrich Ravas, Rybky
06.07.2011 Darovacia zmluva  Darovacia zmluva  445,09 € Henrich Ravas, Rybky
25.07.2011 COaKR-2008-041 Dodatok-Výpožička hnuteľného majetku OÚ Senica
29.07.2011 Kúpna zmluva Kúpna zmluva - traktor, náves, kontajner  66312,- € SOME Slovakia, Holíč
29.07.2011 Zmluva o dielo Zhotovenie stavby - Zberný dvor Rybky 97472,88 € STAVMONTA KB s.r.o., Lučenec
15.08.2011 205/523/2011 Štátny fond rozvoja bývania - úver nájomný byt  217408,- € Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava
18.08.2011 0228-PRB/2011 Dotácia na obstaranie nájomných bytov 59130,- € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25.08.2011 44/004/11 dod.1  Mandátna zmluva - dodatok.č.1 Dexia banka Slovensko a.s.
21.10.2011 Zmluva Dôvera Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera zdrav. poisťovňa a.s.
24.10.2011 Zmluva TS Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o odbere  odpadu Technické služby Senica, a.s.
24.10.2011 Zmluva č.5/2011 Zmluva o poskytnutí súborov údajov Katastrálny úrad v Trnave
14.11.2011 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie 6 904,- € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14.11.2011 Zmluva č. 181-24-11889/2011 Zmluva o poskytnutí vybraných súborov údajov  z informačného systému katastra nehnuteľností 9,  € Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.11.2011 Zmluva RRAS Zmluva- projektový manažment "Zberný dvor" 4 920,-€ RRAS Senica
30.11.2011 Zmluva 3/V-KO/2000 Dodatok č. 10 k zmluve č. 3/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní odpadov-2012 Technické služby Senica, a.s.
22.12.2011 Dodatok Dodatok Ponuka E.Výhoda ZSE Energia, a.s.
29.12.2011 9406045080 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.