Po kliknutí na text sa Vám otvorí konkrétny dokument.

 Číslo VZN

 Popis platného VZN                             

 Účinnosť od

13/2017 verejná vyhláška č. 13/2017 05.10.2017
 12/2017 verejná vyhláška č. 12/2017  25.9.2017
doplnok č.2/2014 Dodatok č. 1 k VZN č.2-2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rybky 1.4.2014
1/2017
VZN č. 1-2017 ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb Obcou Rybky
15.3.2017
1/2014
Dodatok o poplatkoch
 VZN 4/2014 VZN 4/2014 VZN 4/2014 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  15.07.2014
 VZN 3/2014 VZN 3/2014 Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Rybky- Zmeny a doplnky č.1  28.06.2014
 VZN 2/2014 VZN 2/2014 VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  16.04.2014
 Doplnok č. 1 Doplnok č. 1 Doplnok č. 1 k VZN 1/2014 O miestnych poplatkoch  01.01.2014
 VZN 1/2014  VZN 1/2014 O miestnych poplatkoch  01.01.2014
 Doplnok č. 4  O ostatných poplatkoch k VZN č.1/2012  15.09.2013
 VZN 13  O dani z nehnuteľnosti  01.01.2012
 Doplnok č. 3  O ostatných poplatkoch k VZN č. 1/2012  01.01.2012
 VZN 6/2012  O verejnej zeleni  15.07.2012
 VZN 5/2012  O povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác  15.07.2012
 VZN 4/2012  Územný plán obce Rybky ,        príloha VZN 4/2012  14.07.2012

 VZN 1/2012

 O ostatných poplatkoch

 01.01.2012

 VZN 4/2010

 O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci

 01.01.2010

 VZN 5/2011

 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 01.01.2011

 VZN 6/2011

 O vylepovaní plagátov počas volebnej kampane

 01.01.2011

 VZN 7/2011

 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 01.01.2011

 VZN 8/2011

 O zásadách hospodárenia s obecným majetkom

 01.01.2011

 VZN 9/2011

 Cintorínsky poriadok

 01.01.2012

 VZN 10/2011

 O nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 6 b.j. Rybky

 01.01.2011

 VZN 11/2011

 O poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

 01.01.2011