Územný plán Obce Rybky: Čistopis  pdf

Pre otvorenie mapových príloh Územného plánu kliknite na text:

1.   Výkres širších vzťahov

2.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

3.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia- záväzná časť riešenia a VP stavby

3.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia- záväzná časť riešenia a VP stavby

4.   Výkres riešenia verejného technického vybavenia II.

5.1 Výkres riešenia verejného technického vybavenia I.

5.2 Výkres riešenia verejného technického vybavenia II.

6.   Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

7.1 Výkres perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely

7.2 Výkres perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely